ค่ายสร้างคน เพื่อคนสร้างชาติ
เพื่อนำประเทศ สู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน